TRANSFER

13.05.2009 15:37

TRANSFE

 

Nástin struktury současných malířských tendencí na Akademii výtvarných umění

v Praze

Kateřina Tučková

Výstavní projekt Transfer je po roce 2000 jednou z prvních souhrnných výstav

představující současné české umění malby zahraničnímu divákovi v širokém

generačním i formálním rozpětí. Vytyčuje čtyři nejvýznamnější proudy malby, která

vychází z prostředí Akademie výtvarných umění v Praze, která je v Česku od roku

1799 nejvýznamnějším vzdělávacím uměleckým centrem.

Současná česká výtvarná scéna je -co se týče uměleckých programů a

tendencí- poměrně rozptýlená a nesnadno definovatelná. Ponecháme-li stranou

problematiku uměleckých kategorií a žánrů, která byla pro dialog v uměleckém

provozu v Čechách v předchozích desetiletích neopomenutelná (stejně jako ve

světovém provozu zde byla, ovšem až v 90. letech, napadena a obhájena pozice

žánru malby ve chvíli, kdy díky změně politické situace vznikl prostor pro prezentaci

konceptuálního umění), zjistíme existenci množiny různých podob malby.

Srovnáme-li ji s tím, co nabízí výstavní projekt TRANSFER, působí aktuální

mnichovská prezentace v podstatě kompaktním dojmem, který však

nekoresponduje s realitou na české scéně. Nabízí se tak otázka, jak zahraničnímu

divákovi ozřejmit tento problém. Odpovědí je prosté konstatování, že TRANSFER

nabízí prezentaci malířských trendů existujících v současné chvíli na Akademii

výtvarných umění v Praze, kde se ve všech malířských ateliérech s definitivní

převahou rozvíjí figurální, zobrazivá malba. Výstava tak tedy neshrnuje celou

existující škálu malířských tendencí a jejím cílem není její kategorizace ve

veškerých variantách, nýbrž shrnutí malby v horizontu posledního dvacetiletí v

podobě, v jaké se formovala na akademické půdě v rozpětí vztahů učitel a žák.

Základním tématem výstavy je tedy pomyslné předání tradice v podobě principů,

které žáci přebírají od svých učitelů a jako poselství výrazu je nesou dál. Proto je

také výstava pojmenována Transfer – ve smyslu přesunutí, převedení poznatků a

výtvarného umu z generace na generaci v každé z malířských škol, sekundárně pak

opisuje i přenesení a představení české akademické malby v zahraničí.

Inklinace k zobrazivé malbě na Akademii převládá od počátku 90. let, kdy

díky změně politické situace došlo k absolutnímu převratu ve vedení a směřování

instituce. Tato tendence má však hlubší kořeny, neboť se obecně projevuje

v českém umění už od přelomu 60. a 70. let, kdy na umělecké scéně došlo

k emancipaci a potvrzení role figury (aniž by však byla usurpována souběžně se

vyvíjející abstraktní tvorba), která mohla lépe než jakýkoliv jiný výtvarný projev

nastavit zrcadlo soudobé společnosti a být tak nositelem vyššího morálního kreditu,

případně apelem na etické hodnoty společnosti vyvíjející se v atmosféře nesvobody.

Tento důležitý historický a mravní prvek je dnes na Akademii přítomný

díky výrazným osobnostem, které se ujaly vedení jednotlivých malířských ateliérů.

Jsou to osobnosti generace 60. a 70. let, které se aktivně podílely na rozvoji

dobových výtvarných tendencí a na platformě tzv. šedé zóny patřily mezi

organizátory neoficiálních, případně trpěných polooficiálních výstav a akcí

motivovaných opozicí vůči soudobému oficiálnímu umění, potažmo vůči

společenské struktuře vůbec. Uskutečnily řadu akcí a výstav, které mají dodnes

dopad na současnou střední a mladší generaci tvůrců. Jsou jimi Zdeněk Beran, Jiří

Sopko, Michael Rittstein a Vladimír Skrepl.

Nejdéle působícím pedagogem je Zdeněk BeraZdeněk Beran (1937), jehož tvůrčí záběr se

pohybuje od malby až po tvorbu objektů, enviromentů a instalací, které rozvíjí či

popírají klíčové téma v malbách, jež jsou většinou pouze jedním z prvků vystavených

komplexů. Vzhledem k Beranově orientaci k fenoménu iluze reality, který se v

části jeho tvorby objevuje ve stejné době, kdy tato tendence zažívá svůj největší

rozkvět ve světě, vede na Akademii výtvarných umění ateliér klasické malby. Cestou

hyperrealismu jdou téměř bez výjimek jeho studenti a absolventi a tradice odvíjející

se z tohoto ateliéru je tak velmi výrazná. Malíř a současný rektor AVU, Jiří Sopko

(1942), vstoupil na výtvarnou scénu na konci 60. let, v době, která rozvoji výtvarných

myšlenek a mezinárodním kontaktům ještě relativně přála. O několik let později, už

v době tuhé normalizace, poprvé vystoupil Michael Rittstein (1949). Oba klíčoví

představitelé české malby 2. poloviny 20. století se na konci 80. let setkali ve

skupině 12/15 - Pozdě, ale přece. Malba Jiřího Sopka byla ve svých počátcích

charakteristická pro vlnu nové figurace. Sopko kladl důraz především na člověka

jako osamělé individuum kráčející světem, v němž je existence tísnivá. V jeho díle se

objevoval pocit životní absurdity a mrazivého humoru, stejně jako v tvorbě mnohých

dalších autorů tvořících v době vrcholící normalizace. Dodnes se Sopko pocitu

tragikomického prožitku reality nezbavil, přestože jeho malby mají už klidnější,

meditativnější ráz. V protikladu k tísnivým tématům však byl (a je) autorův malířský

svět symfonií barev - Jiří Sopko patří k nejvýraznějším českým koloristům. Tuto

tendenci však většina jeho žáků nepřejala a jeho studenti a absolventi se vyvinuli

k nejrůznějším výrazům, přičemž se soustředí především na kultivaci formy.

Michael Rittstein je výrazným představitelem české expresivní malby

s vysokou mírou narace. Konflikty cenzurované kultury a doby, v níž se začínal

umělecky prosazovat, se v jeho tvorbě projevil zacílením na člověka žijícího

uprostřed absurdně okleštěných podmínek. Jeho postavy nejsou nikdy osamělé,

ocitají se uprostřed impozantní mašinérie anekdotických dějů, které nazývá

lokálními historkami. Bytí člověka se mu nejevilo tristním důvodem pro existenciální

přemítání, nýbrž důvodem ke specifickému druhu grotesky. Groteska tehdy byla

jedním z možných opozičních postojů vůči režimu – byla ve své ironii, sarkasmu a

přitom lehkosti rigidnímu komunismu nebezpečná. Dodnes je tato tradice v českém

umění velmi silná, byť už ztratila na své naléhavosti a politické aktuálnosti. Můžeme

ji vysledovat i u autorů nejmladší generace, jakými jsou například Lukáš Miffek.

Dramatizace formy a temperament gesta, které byly a jsou v Rittsteinově malbě

evidentní, se do tvorby jeho žáků přenesli jen v omezené míře. Většina z jeho

absolventů je naopak malířsky ukázněná, jejich práce mají konzervativnější ráz

založený buď na senzuální, ryze subjektivní zkušenosti (Anderlová, Kolářová,

Salajka), nebo naopak na racionálním řádu a objektivizaci konkrétních, široce

přístupných a pochopitelných relací (Grimmich).

Dramatická forma je typická také pro dílo Vladimíra Skrepla (1955),

nejmladšího z vedoucích ateliérů malby, který na výtvarnou scénu vstoupil až

s postmoderní vlnou osmdesátých let a jehož tvorba se odvíjí v kontextu principů

malby gestického neoexpresionismu nových divokých a italské transavantgardy.

Obecně lze vysledovat, že se v jeho ateliéru potlačuje důraz na klasické malířské

techniky, upřednostňuje se technická a materiálová stránka malby, a přihlíží se

především k čisté ideji, jejímž nositelem je většinou kresba. Ta je společným

jmenovatelem nejen malby Vladimíra Skrepla, jež ji užívá ve spontánním gestu a

znakové zkratce, ale také absolventů Josefa Bolfa a Jakuba Hoška.

Výchozí pedagogická tendence má v mnohých případech výrazný vliv na

formování osobního programu dalších generací výtvarníků. Jak už bylo řečeno výše,

těsná malířská souvislost je viditelná mezi dílem Zdeňka Berana a jeho žáků,

vyčleníme-li z díla pedagoga fotorealistickou formu, jejíž malířskou linii autoři

tohoto ateliéru sledují. Ze starších je výrazným představitelem této tendence KareKarel

Balcar (1966), mezi nedávné absolventy pak patří Zdeněk Daněk (1977) a Hynek

Martinec (1980), a také Filip Kudrnáč (1975), absolvent jiného ateliéru AVU řadící

se však k beranovské linii faktem formálního využití iluzivní malby a

hyperrealistického výrazu.

Balcarova tvorba je charakteristická především sociologickým průzkumem různosti

lidské existence, a to v kontextech historických i v kontextu nejsoučasnějším,

v němž padlá tabu umožňují pohrávat si se zobrazením výjevů tematizujících

rozměr erotiky až po hranice sexuální deviace. Pro autora je charakteristický

vytříbený rukopis, který čerpá z principů barokního iluzionismu, využívá efektního

šerosvitu a na druhé straně neodmítá ani práci s náznakem a experimentálními

malířskými postupy.

Tvorbu Zdeňka Daňka charakterizuje především fascinace světem zvířat a

přírodním, primitivním životem. Věnuje se pouze těmto motivům a předkládá je

v obsáhle narativních malbách, v nichž vytváří nové mýty a podobenství. Ve své

tvorbě užívá čistého, řemeslně dokonale zvládnutého rukopisu dobře sloužícího

potřebám zobrazivé malby, ale i médií, které stejně jako jeho malířský projev

simulují představu dokonalé reality (audiozáznamy zvířecích projevů k malbám).

Poslední cyklus jeho prací je ještě těsněji spojen s problematikou ekologie. Je

charakteristický monochromní barevností z důvodů užití nového druhu barev, které

pohlcují z okolí zplodiny - autor tyto obrazy nazývá léčivé, případně detoxikační.

Filip Kudrnáč je autorem, jehož tvorba vychází z romantické představy o absolutní

kráse, jíž je v dnešní době možné (a dle jeho slov nutné) dosáhnout návratem

k tradičním malířským technikám, preciznosti a výběru tématu. V postmoderním

duchu, že „všechno je možné“, propojuje romantismus 19. století se současnými

tématy i fantazijními prvky, a malířskými a sochařskými prostředky produkuje díla

oscilující na tenké hranici mezi dokonalou krásou a kýčem. Přičemž jeho postoj

neilustruje ironie, nýbrž zcela vážné pojetí renesance absolutní krásy. Nejmladším

z autorů, kteří reprezentují výtvarnou tendenci Beranova ateliéru je Hynek

Martinec, který se v komornějším duchu fotorealistické malby Chucka Close

orientuje především na portrétní tvorbu. Hyperrealistickou formu

doplňuje konceptem pozvolné proměny tváře zobrazovaného až k výsledné

abstraktní kompozici. Za portrét Zuzany získal v roce 2007 cenu londýnské National

Portrait Gallery.

Malířské východisko Jiřího Sopka volně sledují absolventi, kteří na výtvarnou

scénu nastoupili na konci devadesátých let. Jaroslav Valečka (1972) patří mezi

nepočetnou skupinu českých autorů, kteří i na počátku 21. století dokázali

aktualizovat žánr krajinomalby. Tematické východisko nachází v krajinných

motivech českého pohraničí, v němž vyrůstal, a které v něm zanechalo stopu syrové

vzpomínky na nehostinnost přírodního i lidského prostředí. Jeho noční

panoramatické výjevy a scény s drobnou lidskou stafáží nesou neopakovatelnou

meditativní atmosféru. Druhá linie jeho tvorby je ukotvena v tvorbě figurální, která

snahou o vystižení tristní situace sociálně výlučného individua, jež sudetské

prostředí v hojné míře nabízí, nese výrazné existenciální rysy. Barbora ŠlapetovBarbora Šlapetová

(1973) je výtvarnicí pohybující se nejen na poli malby, která se dotýká mezí

genderové problematiky, ale je také úspěšnou fotografkou. Oba póly své aktivity

kombinuje a propojuje v široce výpravné instalace. Výrazný malířský talent Filip

Černý (1976) pokračuje v rámci Sopkova koloristického jazyka, jenž užívá jak ve

figurálních pracích, tak hlavně v dílech, které se ocitají na hranici abstrakce.

Podstatné je pro jeho tvorbu hledání nového výrazového jazyka, který v případech

abstrahované malby hraničí až s kaligrafií. Zbyněk Sedlecký (1976) se ve své tvorbě

zaměřuje na tiché výjevy popisující každodenní městskou skutečnost. Základem

jsou mu fotomateriály z výletů s přáteli, momentky z prostředí města a života osob

mu blízkých, jeho formální vyjádření je ale založeno na expresivní notě, která je pro

absolventy Sopkova ateliéru spíše netypická. Do svébytné polohy přetavil své

výchozí poučení Robert Šalanda (1976), který je originálním a úspěšným hledačem

vlastního jazyka. Jeho práce, pohybující se na hraně od figurálního po abstraktní

znázornění, jsou kombinací malby, stříkaných, lepených a tiskových technik. Hledá

tak nové možnosti malby v technickém experimentu a nejúspěšnější je tam, kde se

blíží k minimálnímu obsahovému vyjádření. Miroslav Polách (1980) rozvíjí stejné

tendence, které se objevují v díle Roberta Šalandy. Experiment s technickými

možnostmi a precizace formy je v jeho tvorbě doplněna o hledání nových prvků

v možnostech instalace média obrazu. Střední generaci absolventů Jiřího Sopka

zastupuje Jiří Petrbok (1962), který v současné chvíli působí na Akademii

výtvarných umění jako asistent v ateliéru kresby. Pro jeho tvorbu, která se od

výchozího poučení zcela odchýlila až k solitérní pozici, je typická

mnohovrstevnatost dějových epizod a v bohaté narativní rovině zobrazování

podivného světa plného neidentifikovatelných, bizarních fantomů v groteskních,

fantasticky surreálných kombinacích výjevů.

Jako ve většině severských zemí je expresionismus a neoexpresionismus vlastní i

české malířské tradici. Silná tradice expresionismu produkovala v českém umění

množství výrazných osobností, na jejichž dnešním konci stojí Michael Rittstein.

Pečeť jeho malířské tendence se do tvorby jeho žáků otiskla však jen okrajově, a to i

z důvodu, že ateliér malby převzal teprve nedávno (2001) po senzuálnějším, plošně

realisticky založeném Antonínu Střížkovi. Jeho odkaz je patrný především v díle

absolventů, jakými jsou Karel Jerie (1977) a Lukáš Miffek (1978), u nichž se

projevuje právě užití plošné malby s vysokou mírou výpravnosti. Nejviditelnějším

spojením mezi žákem a pedagogem je v Miffkově případě grotesknost ve výběru

námětu a vždy přítomná komika, která odkazuje k osobitému pojetí tradice české

školy humoru (v autorově případě bohaté na aluze a intertextuální odkazy), do níž se

nerozpakuje v postmoderním duchu přimíchat i postavy ze známých komiksů nebo

animovaných televizních seriálů. Výsledkem jsou většinou díla s velkou obsahovou

šíří, v nichž si Miffek svobodně a uvolněně pohrává s kontexty v duchu radostného,

definitivně kompletního zmatení, které z něj v souvislosti s realistickou malbou,

v níž se objevují prvky pop-artu, činí klasického postmoderního malíře. Těžištěm

tvorby Karla Jerieho je komiks ve své široce výpravné, ale i gagové, podobě.

Fantastické, historické či mytologické výjevy a sakrální podobenství, které jsou

námětem obrazů vedených cizelovanou technikou a čistým suverénním rukopisem,

dokládající hloubku autorovy imaginace. K Rittsteinově škole se svým posledním

dílem z prostředí koncertů a hudební produkce řadí také asistent tohoto ateliéru,

Roman FrantRoman Franta (1962). Jeho dosavadní tvorba prošla několikrát zásadními zvraty,

když se věnoval realistické malbě popisující nahromaděné množství předmětů nebo

konceptuálním řetězením maleb a objektů, jejichž společným jmenovatelem byl

brouk. V současné chvíli v rámci jeho tvorby probíhá produktivní výměna mezi

expresivní a konceptuální výtvarnou tendencí, a to v případě maleb provedených

bubenickými paličkami. Výrazným autorem je Igor Grimmich (1979), jehož zájem se

upírá především k městskému prostředí a dějům, které v jeho rámci probíhají.

V některých souborech se město, respektive jeho architektura, stalo dokonce

hlavním aktérem autorových velkoformátových maleb. Ze samotného námětu pak

vyplývá také forma, která do Grimmichovy tvorby v posledním roce intenzivně

vplynula: základem jeho malby je konstrukce čistého racionálního řádu v kontextu

prostoru a uchopení a povýšení celku na hlavní motiv díla. Tato cesta je pak

v přímém protikladu k figurálním souborům, které za sebou autor během studia

zanechal, v nichž se soustředil na akcentaci jediného motivu, případně detailu.

Další z absolventů Rittsteinova ateliéru jsou autoři s výraznou senzuální složkou jak

v obsahu, tak i ve způsobu malby. Mezi výrazné lyriky patří především Marta

Kolářová (1976) zabývající se atmosférickou malbou spojenou s netypickým užitím

materiálu a instalace. Subtilní expresivní projev je vlastní také Aleně Anderlové

(1977), která se ve své tvorbě orientuje především na krajinné výjevy, doplněné o

sekundární, většinou magický děj odehrávající se v nočních hodinách. Martin

Salajka (1981) je typem individualistického autora, jehož malba je založena

především na subjektivním, tudíž nepřenositelném prožitku. Věnoval se přírodním

lyrickým motivům, posléze přešel k tematice destruovaného města a nyní oba své

tematické plány spojuje v temných somnambulních vizích, snech o rybách

osedlaných lidskými embryi a o temných vodních zákoutích. Jeho obrazy, které

vyrůstají z niterné osobní zkušenosti, jsou proto nelehce čitelné, odehrává se v nich

mnoho příběhů, jež jsou navíc šifrovány autorovým expresivním rukopisem, který

nechává mnoho nedořečeného.

Neoexpresivní tendence v českém prostředí zastupuje malba Vladimíra

Skrepla (1955) řadící se k linii malby Neue Wilde. Pro něj a pro studenty a

absolventy jeho ateliéru je typická především textová složka, divokost v podobě

kresebné malby, symbolické obsahy a streetartová nebo naivizující vizualita.

Jedním z jeho nejvýraznějších žáků je Josef Bolf (1971), nominovaný v roce 2005 na

Cenu Jindřicha Chalupeckého, cenu pro mladé české umělce do 35 let. Pro jeho

tvorbu je typická především komiksová složka, bohatá výpravnost, a

neopomenutelná morbidní atmosféra, ve spojení s netradičním technickým

uchopením malby. Formální inovace je charakteristická také pro dílo Jakuba Hoška

(1979), dalšího z úspěšných absolventů tohoto ateliéru, jenž byl také nominován na

Cenu Jindřicha Chalupeckého (2006). Jeho malba je budovaná na propojení textové

složky s obrazem, který většinou zachycuje statický děj s poselstvím, čímž se ocitá

na pomezí komiksu. Z čerstvých absolventů je výrazným představitelem Skreplova

ateliéru Václav Girsa (1969), který na výtvarnou scénu díky předchozím technickým

studiím vstoupil teprve nedávno. Jeho jakoby neškolený, insitní výtvarný projev je

založen na plošné malbě bez zájmu o gradaci obrazového prostoru a na tematizaci

emotivních, čistě individuálních prožitků. Posledním ze zastoupených autorů je

MikuláMikuláš (1982), jehož tvorba se ocitá v rozpětí mezi malířskou tvorbou a

konceptuálními tendencemi s využitím nových médií a technologií. Nevyužívá

klasické malířské prostředky, ale pracuje s litými laky, spreji, šablonovou malbou a

dalšími prostředky. Instalace, které tvoří, jsou dokladem přesahu klasické malby

k novým médiím: spojuje v nich malbu se zářivkami UV neonů v prostoru světelné

instalace a s fotografiemi, a řadí tak malbu do nové role kooperující úspěšně

s jinými médii.

Toliko o současném stavu malby odvíjející se z pražské Akademie výtvarných

umění referuje zhruba pětadvacet autorů. Neděláme si iluze, že by české umění

touto výstavou v Evropě způsobilo uměleckou revoluci. Na to není dostatečně silné

ekonomické zázemí české umělecké tvorby, byť autorsky dokáže v evropském

kontextu obstát. Před padesáti lety to dokázala česká prezentace v rámci výstavy

EXPO 58 a čas od času to dokazují případy uměleckých osobností, které v Evropě

uspěly a které z české tradice malby vycházejí (Toyen, Jindřich Štýrský, Jan Kotík,

Zdeněk Sýkora, Milan Kunc, Jan Knap, neopomenutelný kolážista Jiří Kolář) nebo

ani nevycházejí (Jiří Georg Dokoupil), které však dlouhodobě pobývaly v zahraničí,

v současných strategických uměleckých centrech jako byla Paříž a jako je dnes

Berlín nebo Londýn, pročež se jim daří lépe do evropského kontextu proniknout.

Komunikovat z České republiky je jako z každého mikroregionu stále obtížné, i když

se situace díky individuálním aktivitám stále zlepšuje. Problematika uměleckého

centra a periferie by však neměla překrýt umělecké hodnoty, které současná česká

malba dokáže i přesto, že se vyvíjí v ústraní, nabídnout. Pevně doufám, že je

zahraniční divák znalý světového kontextu malby docení.